Přihlaste se do výzkumu CPACT!

Přihlaste se do výzkumu zaměřeného na studium mezilidské komunikace. Hledáme dvojice osob, které se zúčastní jednodenního setkání v Českých Budějovicích. Za Vaši účast Vám nabízíme nejen příjemnou finanční odměnu 2500 Kč, ale také bezplatné poskytnutí výsledků Vašich psychologických testů. Chcete-li vědět víc, prohlédněte si naši přehlednou infografiku o průběhu účasti nebo aktuální prezentaci pro zájemce o výzkum.

Máte další otázky nebo potřebujete poradit s Vaší registrací? Neváhejte nám zavolat na telefonní číslo 605 983 326.

Výzkum CPACT: Hledáme mezi lidmi a slovy

Představení výzkumu CPACT

CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) je tříletý výzkum zaměřený na studium mezilidské komunikace. Ve výzkumu sledujeme vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá. Proč lidé, kteří komunikují o tomtéž, využívají různé věty, slova a fráze? Díky pokročilým výpočetním metodám a moderní psychodiagnostice můžeme tento jedinečný lidský fenomén studovat ze zcela nové perspektivy.

Projekt CPACT se pohybuje na pomezí dvou oborů – psychologie a lingvistiky. Využíváme v něm metod psychologického testování a metod výpočetní lingvistiky. Díky počítačovému zpracování přirozeného jazyka, které provádějí naprogramované neuronové sítě, můžeme slovní komunikaci popsat způsobem, který pro nás byl dříve nedostupný. Tyto metody poté propojujeme s nástroji výzkumné psychologie a zjišťujeme, které konkrétní charakteristiky slov jsou vázány na vybrané charakteristiky mluvčího.

Poznatky z výzkumu mohou najít uplatnění v celé řadě oblastí: Například lidé, kteří se v těžké životní situaci obracejí na linku důvěry: Prožívají jen krátkodobou úzkost, nebo jsou naopak ohroženi rizikem sebepoškození či sebevraždy? Analýzou jejich mluveného či psaného projevu bychom jim mohli lépe porozumět a pomoci. A obecně, nesdělují nám lidé tím, jak s námi komunikují, více než jen svůj postoj a názory? K zodpovězení těchto a mnoha dalších otázek se snaží přispět i náš výzkum CPACT.

Realizace výzkumu a projektový tým

Projekt CPACT je realizován na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S) v letech 2016–2018. V pracovním týmu projektu naleznete zkušené odborníky ze čtyř akademických institucí: z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, brněnské Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze.

Realizaci výzkumu CPACT zajišťuje projektový tým pod vedením hlavního řešitele, PhDr. Dalibora Kučery, Ph.D., který je zodpovědný za bezproblémový chod projektu a za naplnění výzkumných cílů. Institucionálním garantem a příjemcem grantové podpory je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Další agendu, spočívající zejména v komunikaci s účastníky výzkumu a péči o ně, zajišťují projektoví asistenti.

Projektový tým:

Člen týmuPracoviště
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
PhDr. Jana M. Havigerová, Ph.D.Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Mgr. Jiří Haviger, Ph.D.Katedra informatiky a kvantitativních metod, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
RNDr. Milena Hnátková, CSc.Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Etické aspekty výzkumu

Výzkum je realizován ve snaze splňovat kritéria vysoké odborné kvality a společensky prospěšných a významných cílů. Výzkum se řídí platnými etickými pravidly APA a ČMPS. Výzkum není spojen s rizikovou činností z hlediska ochrany života, zdraví a majetku. Účastníci se do výzkumu zapojují dobrovolně a za sjednanou finanční odměnu. Veškeré poskytnuté materiály jsou považovány za osobní a je s nimi takto nakládáno. Výstupy jsou publikovány pouze v anonymizované podobě, bez výslovného souhlasu účastníka nebudou původní materiály poskytnuty žádné třetí osobě. Účastníci výzkumu jsou plně informováni o požadavcích a specifikách výzkumu, souhlasí s využitím poskytnutých dat a svou účast ve výzkumu stvrzují poučeným informovaným souhlasem.

Kontaktní informace

Projekt CPACT (GA ČR 16-19087S)
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

E-mail: info@cpact.cz
Web: www.cpact.cz
Facebook: www.facebook.com/vyzkumcpact
Telefon: +420 605 983 326

Přemýšlíte o účasti?

Co nabízíme

Úspěch výzkumu CPACT závisí na kvalitní a oboustranně přínosné spolupráci s účastníky výzkumu. Víme, že Váš čas je drahý, proto Vám za účast ve výzkumu nabízíme odpovídající honorář. Pokud se našeho výzkumu zúčastníte, získáte tedy nejenom zajímavou osobní zkušenost, ale také finanční odměnu.

Ve výzkumu pracujeme s dvojicemi účastníků. Každá dvojice obdrží, jako poděkování za věnovaný čas a ochotu, jednorázovou odměnu 2500 Kč. Vyplacení odměny vychází z uzavření dohody o provedení práce (DPP) mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a jedním z dvojice účastníků. Výplata bude realizována bankovním převodem na účet tohoto účastníka. Z DPP se neodvádí zdravotní, sociální ani nemocenské pojištění, pouze daň z příjmu (ve výši 15 %).

Nabízíme Vám ale také možnost dozvědět se více o Vašich výsledcích. Po skončení výzkumu pozveme všechny účastníky na společné setkání, na kterém Vám osobně předáme výsledky Vašich psychologických testů a vysvětlíme, jak tato data snadno interpretovat. A samozřejmě Vám ochotně zodpovíme jakékoliv další otázky. Účast na tomto setkání je již zcela nepovinná.

Koho hledáme

Hledáme dvojice osob, které splňují základní požadavky a jsou ochotné se výzkumu zúčastnit. Hledáme dvojice, které se zaregistrují do naší databáze, poskytnou nezbytné osobní údaje a následně se ve stanovený termín společně dostaví na jednodenní víkendové sezení v Českých Budějovicích. Registrace účastníků probíhá v průběhu jarních měsíců 2017.

Dvojice účastníků?

Výzkum CPACT pracuje pouze s dvojicemi účastníků. První osoba provádí registraci, druhá je tzv. partner. V rámci výzkumu je nezbytné, aby se osoby ve dvojici dobře znaly a dokázaly se vzájemně podrobně a s nadhledem popsat. Jsou proto vhodní blízcí rodinní příslušníci, dlouhodobí partneři nebo dobří přátelé, kteří mezi sebou mají častý a upřímný kontakt. Naopak není vhodné, aby se tito lidé znali jen zběžně, například byli spolužáky nebo se potkávali jen jednou za čas. Dvojicí může být žena a muž, dva muži nebo dvě ženy.

Co musí účastník splňovat?

Ve výzkumu se snažíme pracovat s tzv. reprezentativním vzorkem populace. Pokoušíme se tedy do našeho výzkumného souboru získat takový poměr lidí, který je obvyklý pro celou českou populaci. Kategoriemi, které nás zajímají, jsou pohlaví, věk a vzdělání. Každý z dvojice účastníků tedy musí „zapadnout“ do jedné z 24 kategorií. Pod tímto textem naleznete tabulku se všemi 24 kategoriemi účastníků a informaci, jak jsou dané kategorie v tento okamžik zaplněné. Pokud je Vaše kategorie ještě nezaplněná, zbývá si vybrat vhodného partnera do dvojice, který by rovněž spadal do nezaplněné kategorie. S Vaším partnerem prosím důkladně proberte specifika výzkumu a ujistěte se, že s účastí na výzkumu souhlasí. Bude-li souhlasit, požádejte ho o osobní údaje (zobrazíte je kliknutím na odkaz „Chci se přihlásit“) a s jejich pomocí proveďte registraci obou osob.

Další důležitou podmínkou výzkumu je to, aby byli všichni účastníci rodilými českými mluvčími a aby byli v dobrém duševním stavu. Je tedy nezbytné, aby se účastníci momentálně neléčili s psychickými či psychiatrickými obtížemi a nebyli pod vlivem medikace nebo jiných látek, které přímo ovlivňují jejich chování a prožívání.

Aktuální počet volných míst

Děkujeme za Váš zájem. Kapacita výzkumu je momentálně naplněná, proto Vám v současnosti aktivní účast na projektu nemůžeme nabídnout. Pokud byste ale měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat pomocí e-mailu info@cpact.cz. Děkujeme za pochopení.

Jak probíhá účast na výzkumu

Prvním krokem k Vaší účasti na výzkumu je registrace. Poté, co vyplníte všechny položky dotazníku za Vás i za druhou osobu (partnera), formulář odešlete a vyčkejte na doručení e-mailu s žádostí o potvrzení. Tento e-mail bude doručen oběma osobám. Budou-li oba e-maily (z Vaší a z partnerovy strany) potvrzeny, systém dokončí Vaši registraci. Pokud nikoliv, systém všechny informace do několika dnů vymaže. Po potvrzení Vaší registrace zbývá jen vyčkat na zprávu, ve které naleznete informace k volbě vhodného termínu schůzky.

Registraci prosím provádějte pečlivě; systém funguje automatizovaně a případné nesrovnalosti jsou řešeny vymazáním celé registrace (v zájmu ochrany před zneužitím systému). Dokud jste neobdrželi e-mailovou zprávu s potvrzením dokončené registrace obou osob, nebyla Vaše registrace dokončena. Pokud již byla Vaše registrace potvrzena, bude Vám zpráva týkající se volby termínu schůzky doručena přibližně do tří týdnů. Volba termínu probíhá, stejně jako předchozí registrace, ve webovém rozhraní (tedy automatizovaně).

Osobní návštěvy dvojic jsou plánované na roky 2016–2017 a probíhají v prostorách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jedná se vždy o soboty či neděle, se začátkem sezení v 9:00 a ukončením přibližně v 16:00 (ve dvou blocích, se zhruba 1,5hodinovou přestávkou na oběd; občerstvení není zajištěno). Konkrétní termín a všechny podrobnosti se dozvíte v dostatečném předstihu. Osobní setkání sestává z nenáročného vyplňování psychologických testů a ze dvou zaznamenávaných rozhovorů. Na setkání není třeba nosit jakékoliv pomůcky, vše pro Vás bude připraveno, včetně Vaší dohody o provedení práce. Po tomto setkání již na Vás nebudeme mít žádné další požadavky.

Po úspěšném ukončení Vaší účasti na sezení bude Vaše dohoda o provedení práce potvrzena a odeslána k proplacení. Částku obdržíte převodem na Váš účet následující kalendářní měsíc.

Chci se přihlásit
Jdete do toho s námi?

Registrační formulář

Vážíme si Vaší ochoty. Kapacita výzkumu je momentálně naplněná, proto Vám v současnosti aktivní účast na projektu nemůžeme nabídnout. Pokud byste ale měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat pomocí e-mailu info@cpact.cz. Děkujeme za pochopení.

bottom_logo (originál)
Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (GA ČR 16-1908S), © JU, 2016
bottom_logolink_gacr (originál)
bottom_logolink_ju (originál)