Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu CPACT

Vážené účastnice, vážení účastníci výzkumu CPACT, děkujeme za Váš zájem o náš projekt a za jeho podporu. Rádi bychom Vás také informovali, že na tento projekt bude přímo navazovat další výzkumný plán. Ten bude dále zpracovávat informace o verbální i nonverbální komunikaci, především pak jedinečná data, která byla získána v rámci výzkumu CPACT. Věříme, že navazující plán přinese další zajímavé výsledky o málo probádaných psychologických souvislostech mezilidské komunikace. Zajímá-li Vás více, napište nám, nebo se podívejte na naše facebookové stránky!

Výzkum CPACT: Hledáme mezi lidmi a slovy

Představení výzkumu CPACT

CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) je tříletý výzkum zaměřený na studium mezilidské komunikace. Ve výzkumu sledujeme vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá. Proč lidé, kteří komunikují o tomtéž, využívají různé věty, slova a fráze? Díky pokročilým výpočetním metodám a moderní psychodiagnostice můžeme tento jedinečný lidský fenomén studovat ze zcela nové perspektivy.

Projekt CPACT se pohybuje na pomezí dvou oborů – psychologie a lingvistiky. Využíváme v něm metod psychologického testování a metod výpočetní lingvistiky. Díky počítačovému zpracování přirozeného jazyka, které provádějí naprogramované neuronové sítě, můžeme slovní komunikaci popsat způsobem, který pro nás byl dříve nedostupný. Tyto metody poté propojujeme s nástroji výzkumné psychologie a zjišťujeme, které konkrétní charakteristiky slov jsou vázány na vybrané charakteristiky mluvčího.

Poznatky z výzkumu mohou najít uplatnění v celé řadě oblastí: Například lidé, kteří se v těžké životní situaci obracejí na linku důvěry: Prožívají jen krátkodobou úzkost, nebo jsou naopak ohroženi rizikem sebepoškození či sebevraždy? Analýzou jejich mluveného či psaného projevu bychom jim mohli lépe porozumět a pomoci. A obecně, nesdělují nám lidé tím, jak s námi komunikují, více než jen svůj postoj a názory? K zodpovězení těchto a mnoha dalších otázek se snaží přispět i náš výzkum CPACT.

Realizace výzkumu a projektový tým

Projekt CPACT je realizován na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S) v letech 2016–2018. V pracovním týmu projektu naleznete zkušené odborníky ze čtyř akademických institucí: z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, brněnské Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze.

Realizaci výzkumu CPACT zajišťuje projektový tým pod vedením hlavního řešitele, PhDr. Dalibora Kučery, Ph.D., který je zodpovědný za bezproblémový chod projektu a za naplnění výzkumných cílů. Institucionálním garantem a příjemcem grantové podpory je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Další agendu, spočívající zejména v komunikaci s účastníky výzkumu a péči o ně, zajišťují projektoví asistenti.

Výzkum je v současné době ve fázi zpracování dat, která byla získána v letech 2016 a 2017. Na konec roku 2018 jsou pak plánovány klíčové publikační výstupy.

Projektový tým:

Člen týmuPracoviště
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Jana M. Havigerová, Ph.D.Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.Psychologický ústav, Akadeie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. Jiří Haviger, Ph.D.Katedra informatiky a kvantitativních metod, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. David LukešÚstav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. et Mgr. Zuzana KomrskováÚstav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Etické aspekty výzkumu

Výzkum je realizován ve snaze splňovat kritéria vysoké odborné kvality a společensky prospěšných a významných cílů. Výzkum se řídí platnými etickými pravidly APA a ČMPS. Výzkum není spojen s rizikovou činností z hlediska ochrany života, zdraví a majetku. Účastníci se do výzkumu zapojují dobrovolně a za sjednanou finanční odměnu. Veškeré poskytnuté materiály jsou považovány za osobní a je s nimi takto nakládáno. Výstupy jsou publikovány pouze v anonymizované podobě, bez výslovného souhlasu účastníka nebudou původní materiály poskytnuty žádné třetí osobě. Účastníci výzkumu jsou plně informováni o požadavcích a specifikách výzkumu, souhlasí s využitím poskytnutých dat a svou účast ve výzkumu stvrzují poučeným informovaným souhlasem.

Výstupy projektu

Kniha:
Kučera, D., Havigerová, J. M., Haviger, J., Cvrček, V., Komrsková, Z., Lukeš, D., Jelínek, T., Urbánek, T., & Franková, J. (2018). Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu [CPACT Research: Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text]. Č. Budějovice: Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. (stáhnout PDF; 3,5 MB)

YouTube:
Prezentace výsledků a metodologie: https://youtu.be/v8-2p0UeEZo
Prezentace projektu: https://www.youtube.com/watch?v=Uv--44mAC5E

Tisk:
Rozhovor v Českobudějovickém deníku: Jací lidé jsou, poznají z toho, jak mluví

Vybrané odborné texty:
Havigerová, J. M., Haviger J., Kučera D., & Hoffmannová, P. (2019). Text-Based Detection of the Risk of Depression. Frontiers in Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00513

Kučera, D. (2017). Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In ISC SGEM (Eds.), 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017: Science & Society Conference Proceedings (pp. 77–84). Albena, Bulgaria: ISC SGEM.

Kučera, D., & Havigerová, J.M. (2017). Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu [Presentation of CPACT Research – Computational Psycholinguistic Analysis of the Czech Text]. In L. Pitel (Ed.), Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov (pp. 285–293). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV.

Kučera, D. (2016). Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu [CPACT Research and Computational Psycholinguistics Text Analysis Application]. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech, DVD sborník (pp. 1–7).

Kučera, D., & Haviger, J. (2016). Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu [Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text]. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, & M. Svoboda (Eds.), Sociální procesy a osobnost 2015: Otázky a výzvy (pp. 206–211). Brno: MU.

Kontaktní informace

Projekt CPACT (GA ČR 16-19087S)
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

E-mail: info@cpact.cz
Web: www.cpact.cz
Facebook: www.facebook.com/vyzkumcpact
Telefon: +420 605 983 326

bottom_logo (originál)
Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (GA ČR 16-1908S), © JU, 2016
bottom_logolink_gacr (originál)
bottom_logolink_ju (originál)