Děkujeme za Vaši účast ve výzkumu CPACT

Vážené účastnice, vážení účastníci výzkumu CPACT, děkujeme za Váš zájem o náš projekt a za jeho podporu. Rádi bychom Vás také informovali, že na tento projekt bude přímo navazovat další výzkumný plán. Ten bude dále zpracovávat informace o verbální i nonverbální komunikaci, především pak jedinečná data, která byla získána v rámci výzkumu CPACT. Věříme, že navazující plán přinese další zajímavé výsledky o málo probádaných psychologických souvislostech mezilidské komunikace. Zajímá-li Vás více, napište nám, nebo se podívejte na naše facebookové stránky!

Výzkum CPACT: Hledáme mezi lidmi a slovy

Představení výzkumu CPACT

CPACT (Komputační psycholingvistická analýza českého textu) je tříletý výzkum zaměřený na studium mezilidské komunikace. Ve výzkumu sledujeme vztahy mezi osobností člověka a slovy, která užívá. Proč lidé, kteří komunikují o tomtéž, využívají různé věty, slova a fráze? Díky pokročilým výpočetním metodám a moderní psychodiagnostice můžeme tento jedinečný lidský fenomén studovat ze zcela nové perspektivy.

Projekt CPACT se pohybuje na pomezí dvou oborů – psychologie a lingvistiky. Využíváme v něm metod psychologického testování a metod výpočetní lingvistiky. Díky počítačovému zpracování přirozeného jazyka, které provádějí naprogramované neuronové sítě, můžeme slovní komunikaci popsat způsobem, který pro nás byl dříve nedostupný. Tyto metody poté propojujeme s nástroji výzkumné psychologie a zjišťujeme, které konkrétní charakteristiky slov jsou vázány na vybrané charakteristiky mluvčího.

Poznatky z výzkumu mohou najít uplatnění v celé řadě oblastí: Například lidé, kteří se v těžké životní situaci obracejí na linku důvěry: Prožívají jen krátkodobou úzkost, nebo jsou naopak ohroženi rizikem sebepoškození či sebevraždy? Analýzou jejich mluveného či psaného projevu bychom jim mohli lépe porozumět a pomoci. A obecně, nesdělují nám lidé tím, jak s námi komunikují, více než jen svůj postoj a názory? K zodpovězení těchto a mnoha dalších otázek se snaží přispět i náš výzkum CPACT.

Realizace výzkumu a projektový tým

Projekt CPACT je realizován na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR (16-19087S) v letech 2016–2018. V pracovním týmu projektu naleznete zkušené odborníky ze čtyř akademických institucí: z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, brněnské Masarykovy univerzity, Univerzity Hradec Králové a z Univerzity Karlovy v Praze.

Realizaci výzkumu CPACT zajišťuje projektový tým pod vedením hlavního řešitele, PhDr. Dalibora Kučery, Ph.D., který je zodpovědný za bezproblémový chod projektu a za naplnění výzkumných cílů. Institucionálním garantem a příjemcem grantové podpory je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. Další agendu, spočívající zejména v komunikaci s účastníky výzkumu a péči o ně, zajišťují projektoví asistenti.

Výzkum je v současné době ve fázi zpracování dat, která byla získána v letech 2016 a 2017. Na konec roku 2018 jsou pak plánovány klíčové publikační výstupy.

Projektový tým:

Člen týmuPracoviště
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. PhDr. Jana M. Havigerová, Ph.D.Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.Psychologický ústav, Akadeie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. Jiří Haviger, Ph.D.Katedra informatiky a kvantitativních metod, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.Ústav teoretické a komputační lingvistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. David LukešÚstav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. et Mgr. Zuzana KomrskováÚstav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.Ústav Českého národního korpusu, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Etické aspekty výzkumu

Výzkum je realizován ve snaze splňovat kritéria vysoké odborné kvality a společensky prospěšných a významných cílů. Výzkum se řídí platnými etickými pravidly APA a ČMPS. Výzkum není spojen s rizikovou činností z hlediska ochrany života, zdraví a majetku. Účastníci se do výzkumu zapojují dobrovolně a za sjednanou finanční odměnu. Veškeré poskytnuté materiály jsou považovány za osobní a je s nimi takto nakládáno. Výstupy jsou publikovány pouze v anonymizované podobě, bez výslovného souhlasu účastníka nebudou původní materiály poskytnuty žádné třetí osobě. Účastníci výzkumu jsou plně informováni o požadavcích a specifikách výzkumu, souhlasí s využitím poskytnutých dat a svou účast ve výzkumu stvrzují poučeným informovaným souhlasem.

Kontaktní informace

Projekt CPACT (GA ČR 16-19087S)
PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie
Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice

E-mail: info@cpact.cz
Web: www.cpact.cz
Facebook: www.facebook.com/vyzkumcpact
Telefon: +420 605 983 326

bottom_logo (originál)
Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu (GA ČR 16-1908S), © JU, 2016
bottom_logolink_gacr (originál)
bottom_logolink_ju (originál)